Положення про інклюзивно-ресурсний центр    

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text

Закон України “Про захист персональних даних”.   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text